Általános Szerződési Feltételek

Letöltés – ([pdf] 181KB)

Süti tájékoztató

Szolgáltató adatai: Tulipános Palkonya Vendégház
Üzemeltető/szolgáltató: Farkas Norbert
Székhely: 7625 Pécs Gergely u. 17.
Szolgáltatás címe: 7771 Palkonya Fő út 61. Tel.: +36 20 61 14 441 

2. Általános szabályok:

(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által üzemeltetett Tulipános Palkonya Vendégház szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég írásban – E-mailben, www.tulipanosudvar.hu webhely foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.

Az ajánlatkérés történhet a www.tulipanosudavar.hu weboldalon keresztül a foglalási űrlap kitöltésével, illetve e-mailben. A honalapon keresztül történő foglalás esetén kívánt vendégházat és egyéb szolgáltatások elérhetőségét visszaigazoljuk, majd 50% foglaló átutalásával bankszámlára az előlegküldés funkcióval válik teljessé a foglalás. A foglaló beérkezését visszaigazoljuk ezzel a Tulipános Palkonya Vendégház garantálja a foglalást. A megrendelő köteles hiánytalanul megadni teljes nevét, pontos lakcímét és elérhetőségeit. Amennyiben a visszaigazolás

dátumától számított 3 banki munkanapon belül nem érkezik meg a foglaló, foglalását semmisnek tekintjük.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásbanvisszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. A lemondási feltételek:

(a) A vendég (megrendelő) foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a vendégház felé.

A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy 5.000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal történik.

Érkezés előtt 30 napon belüli visszamondás esetén a foglalás értéke nem kerül visszautalásra és nem használható fel egy újabb foglalásra.

(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A vendégház érvényben lévő árai a www.tulipanosudvar.hu weboldalon feltüntetett árak-. (b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.tulipanosudavar.hu weboldalon közzéteszi.

7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 50%-át a foglalást követő 3 munkanapon belül banki átutalással küldi meg a szolgáltató részére. A fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, vagy érkezést megelőzően banki átutalással egyenlítheti ki.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt vendégházat az érkezés napján 14:00 órától 20.00 óráig foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég a vendégházat az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

(c) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

b) a vendég az vendégház házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

c) a vendég nem tartja be a vendégház biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

d) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartman szolgáltatásait.

f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

(g) A vendég a vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

9. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

b) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

10. A vendég jogai:

(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt vendégház, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

11. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

12. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

13. A szolgáltató jogai:

(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a vendégházba magával vitt.

14. A szolgáltató kötelezettségei:

(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a maga hibájából következett be.

(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendégházon belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

(f) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi vendégház ár összegének legfeljebb ötszöröse.

16. Titoktartás:

(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

17. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

18. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek az Pécsi Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Baranya Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kiegészítés:

1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül

hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

8. Szerzői jog

8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Egyéb kiegészítő vonatkozás: Házirend (1. sz. melléklet)

Házirend (Tulipános Palkonya vendégház)

A vendégházban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra, barátaikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!

A kút körüli kerítést kinyitni tilos, idegen tárgyakat ne dobáljanak bele. A kert végében lévő kaput csak kérésre nyitjuk ki. A kertben található eszközöket a Vendégek saját felelősségükre használhatják!

14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a medence partján nem tartózkodhat!!!

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt haladéktalanul jelezni! Kérjük ügyeljenek a növények épségére!

1. Felelősségvállalás

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

2. Szállás

Az érkezés napján a szobát Vendégeink 14.00 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 23:00 órától 7:00 óráig! Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szállásra idegeneket ne engedjenek be. Amennyiben barátok érkeznek, a szálláshely tulajdonost tájékoztassák.

3. Elektromos grillsütő használata

Kérjük Vendégeinket, hogy az eszközöket – minden esetben- eltakarítva, tisztán hagyják maguk után, illetve használat közben fokozottan ügyeljenek arra, hogy a kifröccsenő zsiradékkal kárt ne tegyenek se magukban se a környezetükben (pl.fal, kövezet…).

4. Dohányzás

Az épületben dohányozni TILOS! A kertben dohányzásra kijelölt helyek vannak. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, a hamutartót használni!

5. Az épület zárása

Eltávozáskor és éjszakára kérjük a ház bejáratait kulcsra zárni! Kérjük a kulcsokra nagyon vigyázzanak, elvesztésük esetén a komplett zárcserét ki kell fizetni! Amennyiben a tulajdonos nincs jelen a távozáskor kérjük a kulcsokat hiánytalanul a kulcsszéfbe helyezni. Kérjük távozáskor az összes ablakot, ajtót bezárni.

6. Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (asztal, székek, ágy, ágynemű, matrac, stb.) kérjük ne vigyék ki a vendégházból!! A vendégházban kérjük Önöket, hogy a vizet, villanyt, elektromos eszközöket az észszerűség és takarékosság elvei alapján használják!

7. Medence használata a Tulipános Palkonya vendégházban

Ezeket a szabályokat a biztonságos használat érdekében írtuk le, közös érdekünk annak betartása. A medencét azért építettük, hogy vendégeinknek még több örömet, kikapcsolódást biztosítsunk!

Íme a szabályok:

 • –  medence használat csak saját felelősségre, bárminemű balesetért, személyi, tárgyi sérülésért felelősséget nem vállalunk
 • –  gyerekeket ne hagyjunk felügyelet nélkül egyetlen percre sem a medencében
 • –  a medence széléről ugrálni tilos
 • –  a medence 130 cm mélységű, 7 méter hosszú és 3 méter széles vegyék figyelembe úszáskor,fürdőzéskor
 • –  medencében alkohol, drog fogyasztása és cigarettázás szigorúan tilos
 • –  kérjük, ne egyenek, igyanak a medencébe
 • –  idegen tárgyak bedobálása valamint szemetelés a medencében és környékén tilos
 • –  kérjük a szűrő rendszerhez ne nyúljanak, a medencegépészeti házban tartózkodni tilos
 • –  a medencében használatos eszközöket (úszógumi, karúszó, matrac, stb.) ne hagyjuk amedencébe
 • –  szűrőrendszer felügyelete és a vegyszerezés a tulajdonosok feladata
 • –  bármiféle hibát, vízminőségbeli romlást, rongálódást tapasztalnak, kérjük azonnal értesítsék a tulajdonosokat
 • –  a medence vegyszerezése az előírtak szerint történik, azon módosítani nem áll módunkban
 • –  előfordulhat, hogy más élőlények is szeretnék használni a medencét (pl: békák), hamegoldható, finoman távolítsák el a medencéből, tegyék ki a kerítésen túlra. Ha nem merikmegtenni, ne bántsák, értesítsék a tulajdonosokat.
 • –  szennyeződés esetén használják a szűrőhálót, segítsék ezzel a medence napi karbantartását
 • –  medence körüli világítást minden esetben a medence nem használatakor kérjük lekapcsolni

8. Bor fogyasztásA vendégházakban található borokat borlap alapján tudják megvásárolni. A fogyasztást minden esetben távozáskor jelezni szükséges. Az árak palackos árak, minden megbontott üveget szükséges megtéríteni. A fogyasztásról a számla igényt előre kérjük jelezni.

9. Gyerek játékok, gyerek felszerelések. Kérjük a játékok épségét megőrizni, illetve ha valami elem elveszett, megrongálódott, kérjük jelezzék.